Skip to main content

Jak wjechać na teren Polski?

Profile picture for user Angelina Sielewicz
Jak wjechać na terytorium Polski?

Jesteś cudzoziemcem? W tym artykule dowiesz się o obowiązkach, prawach i błędach przy ubieganiu się o wjeździe na teren Polski.

tekst: Aleksandra Białowska

Jakie są Twoje obowiązki?

Aby legalnie przekroczyć granice państwa polskiego, należy spełnić kilka warunków formalnych:

1)        uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu (najlepiej w formie dokumentu; można to spełnić przez zezwolenie na pobyt lub wizę wydaną w celu wykonywania pracy);

2)        posiadać (oraz okazać na żądanie):

- ważny dokument podróży – tzn. dokument, który pozwoli na Twoją identyfikację,

- ważną wizę lub inny ważny dokument uprawniający do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i do pobytu na jej terytorium (jeżeli są wymagane).

UWAGA: Jeżeli zamierzasz wyłącznie przejechać przez Polskę, będziesz potrzebował zezwolenia na wjazd do innego państwa lub zezwolenie na pobyt w innym państwie, jeżeli zezwolenia takie są wymagane w przypadku przejazdu tranzytem;       

- dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu na terenie Polski,

- środki finansowe wystarczające na pokrycie kosztów planowanego pobytu oraz podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo dokument potwierdzający możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem.

Jakie są Twoje prawa w związku z wjazdem?

Prawa są zależne od Twojego statusu i posiadanych dokumentów, a także celu pobytu. Tutaj wymienię tylko kilka z nich, bo jest ich bardzo dużo.

Przykłady:

 1. Aby zostać pracownikiem, musisz spełnić konkretne warunki, musisz np. wykazać posiadane kwalifikacje. Możesz zostać zobowiązany do powrotu, jeśli nie posiadasz uprawnienia do wykonywania pracy.
 2. Nie masz zezwolenia na pobyt w Polsce? To nie możesz tu prowadzić działalności gospodarczej.
 3. W celu nabycia nieruchomości musisz spełnić określone warunki, m.in. nie spowodujesz przez to zagrożenia obronności kraju, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwią się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa. Wykażesz także, że posiadasz więź z Polską (np. przez pochodzenie, związek małżeński, zezwolenie na pobyt).

Jakich błędów unikać?

Decyzję o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydaje cudzoziemcowi komendant placówki Straży Granicznej.

Od tej decyzji można się odwołać do Komendanta Głównego Straży Granicznej.

…ale po co tracić czas i nerwy na odwoływanie się?

Przedstawiam Ci listę błędów, których musisz uniknąć, aby wjechać do Polski:

 1. Nie posiadasz dokumentów, które wymieniłam powyżej;
 2. Te dokumenty są już nieważne;
 3. Wykorzystałeś dopuszczalny okres pobytu na terytorium państw obszaru Schengen wynoszący 90 dni w każdym okresie 180 dni, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej;
 4. Nie posiadasz wystarczających środków finansowych albo dokumentu potwierdzającego możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem;
 5. Nie przedstawiłeś dokumentów wystarczających do potwierdzenia celu i warunków planowanego pobytu;
 6. Posiadasz podrobiony lub przerobiony dokument podróży, wizę lub inny dokument uprawniający Cię do wjazdu;
 7. Twój wjazd następuje w okresie obowiązywania wpisu do wykazu cudzoziemców, których pobyt jest niepożądany;
 8. Twoje dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu;
 9. Twój wjazd lub pobyt może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego;
 10. Wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub stosunki międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

O autorce: 

Od jesienie 2021 roku studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, członek zwyczajny Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA). W szczególności interesuje się prawem podatkowym i ochroną praw człowieka. Chętnie rozwija swoje umiejętności i wiedzę przez pisanie.

Zdjęcie: unsplash.com