Skip to main content

Jak zostać w Polsce? Jakie są pobyty i ich warunki [Część 2. Pobyt czasowy]

Profile picture for user Angelina Sielewicz
pobyt czasowy, imigranci, cudzoziemcy

Pobyty stały, czasowy i rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – te 3 pojęcia intuicyjnie rozumiemy. Odnoszą się jednak do innych osób, przedmiotu sprawy czy wymagań formalnych.

tekst: Aleksandra Białowska

Jak długi może być pobyt czasowy?

Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce (dalej RP) wydaje się na dłużej niż 3 miesiące do maksymalnie 3 lat, na okres niezbędny do realizacji określonego (jednego najważniejszego) powodu pobytu w naszym kraju.

Poniższa grafika ilustruje ogólne powody, dla których może zostać wydane cudzoziemcowi zezwolenie na pobyt czasowy:

Jakie należy spełnić warunki?

Oczywiście te uzależnione są od powodu pobytu czasowego, być może trzeba będzie dołączyć inne dokumenty, ale te wymagane na pewno są następujące:

zezwolenie na pobyt czasowy, oprac. własne

- należy mieć wypełniony wniosek o udzielenie pobytu czasowego (znajdziesz go TUTAJ)

- wnieść opłatę (potwierdzenie)

  • Opłata skarbowa: 440 zł
  • Opłata za wydanie karty pobytu: 50 zł

*Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie spółki z.o.o. albo spółki akcyjnej, której udziałów lub akcji cudzoziemiec nie posiada: 340 zł

- mieć 4 aktualne fotografie (wymiary 35 mm x 45 mm)

- mieć dokument potwierdzający tożsamość / dokument podróży – kserokopia (oryginał do wglądu)

Po czym należy zanieść powyższe do właściwego urzędu wojewódzkiego do spraw cudzoziemców – ich listę znajdziesz TUTAJ.

O czymś zapomniałeś? Nie martw się, urząd powinien Cię wezwać do uzupełnienia braków dość szybko, do 7 dni 😊

Uwaga!  W przypadku cudzoziemca będącego:

  1. osobą małoletnią – wniosek o udzielenie jej zezwolenia na pobyt czasowy składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów;
  2. osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie – wniosek o udzielenie jej zezwolenia na pobyt czasowy składa opiekun ustanowiony przez sąd;
  3. osobą małoletnią bez opieki – wniosek o udzielenie jej zezwolenia na pobyt czasowy składa kurator.

Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która do dnia złożenia wniosku ukończyła 6. rok życia, wymagana jest jej obecność.

Potwierdzenie złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy

Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, to Wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzający złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Uwaga! Nie wydaje się potwierdzenia, gdy zawieszono postępowanie w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy na wniosek strony.

Uwaga! Masz obowiązek!

Jeśli ustała przyczyna udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, masz 15 dni roboczych, aby zawiadomić o tym Wojewodę (który wcześniej wydał zezwolenie).

**Jeżeli zezwolenie na pobyt czasowy udzielił Szef Urzędu w drugiej instancji (tzn. przy odwołaniu), ten kieruje zawiadomienie do Wojewody, który orzekał w sprawie udzielenia tego zezwolenia w pierwszej instancji.

Przesłanki odmowy wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

Cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, gdy w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia:

1) posiada zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub

2) przebywa na terytorium RP na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na to terytorium wydanej w celu wydania wizy Schengen lub wizy krajowej lub

3) przebywa na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, udzielonego ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu na terytorium RP lub

4) przebywa na terytorium RP na podstawie zgody na pobyt tolerowany lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo w związku z udzieleniem mu azylu, ochrony uzupełniającej lub ochrony czasowej lub nadaniem mu statusu uchodźcy w RP lub

5) ubiega się o udzielenie ochrony międzynarodowej lub o udzielenie azylu lub

6) jest zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub stosuje się wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju lub

7) odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowany lub

8) przebywa na terytorium RP po tym, jak został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, także w przypadku przedłużenia tego terminu lub

9) jest obowiązany opuścić terytorium RP lub

10) przebywa poza granicami RP.

Przesłanki odmowy zezwolenia na pobyt czasowy

Udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy odmawia się cudzoziemcowi, gdy:

1) nie spełnia on wymogów udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu lub okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, nie uzasadniają jego pobytu na terytorium RP przez okres dłuższy niż 3 miesiące lub

2) obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt jest na terytorium RP niepożądany lub

3) jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu.

Uwaga: Cudzoziemcowi można udzielić zezwolenia na pobyt czasowy z uwzględnieniem interesu państwa, które dokonało wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen, jeżeli zaistniały poważne przyczyny uzasadniające udzielenie tego zezwolenia, a w szczególności względy humanitarne lub te wynikające z zobowiązań międzynarodowych.

W tym przypadku Wojewoda lub Szef Urzędu w drugiej instancji zasięga opinii (o której mowa w art. 25 ust. 1 Konwencji Wykonawczej Schengen), za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, oraz informuje, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, właściwy organ innego państwa obszaru Schengen o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy lub

4) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących RP lub

5) w postępowaniu w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy:

a) złożył on wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje lub

b) zeznał on nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego lub

6) zalega z uiszczeniem podatków,

z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu lub

7) nie zwrócił kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, które zostały pokryte z budżetu państwa lub

8) podlegając obowiązkowi leczenia, nie wyraża zgody na to leczenie lub

9) złożył wniosek podczas nielegalnego pobytu na terytorium RP lub przebywa na tym terytorium nielegalnie.

Cudzoziemcowi można odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy w przypadku niewykonania obowiązku zawiadomienia o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy lub jeżeli wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy złożył przed upływem 1. roku od upływu okresu ważności poprzedzającego go zezwolenia albo od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy stała się ostateczna.

Przesłanki cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy cofa się cudzoziemcowi, gdy:

1) ustał cel pobytu, który był powodem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy lub

2) przestał on spełniać wymogi udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu lub

3) wystąpiła przesłanka odmowy zezwolenia na pobyt czasowy (patrz wyżej).

Wygaśnięcie zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy wygasa z mocy prawa z dniem uzyskania przez cudzoziemca kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub obywatelstwa polskiego.

O autorce: 

Od jesienie 2021 roku studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, członek zwyczajny Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA). W szczególności interesuje się prawem podatkowym i ochroną praw człowieka. Chętnie rozwija swoje umiejętności i wiedzę przez pisanie.

Zdjęcie: unsplash.com