Skip to main content

Legalizacja pobytu – jak poprawnie wypełnić wniosek?

Profile picture for user Angelina Sielewicz
legalizacja pobytu, wniosek, cudzoziemiec

Omawiane tu zasady wypełniania pism dotyczą m.in. wniosków o przedłużenie wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Wnioski możesz pobrać na stronie internetowej cudzoziemcy.gov.pl.

Tekst: Aleksandra Tarka

Wypełniając wniosek, pamiętaj, aby:

 • wypełnić wszystkie rubryki w języku polskim, najlepiej drukowanymi literami, aby wniosek był czytelny;
 • wpisywane dane zgadzały się ze stanem faktycznym;
 • podać miejsce faktycznego pobytu, gdzie będziesz odbierać korespondencję;
 •  w części dotyczącej karalności wskazać informacje o wydanych wobec Ciebie wyrokach, a w przypadku niepewności, co do wydanych wyroków, wskazać, iż postępowanie pozostaje w toku (zapłacenie grzywny nie świadczy o tym, że nie wszczęto postępowania karnego i nie wydano wyroku w sprawie);
 • w części dot. toczących się postępowań karnych lub w postępowaniach w sprawach o wykroczenia podać informacje o wszystkich toczących się postępowaniach (np. w sprawie nieprzyjętych mandatów karnych);
 • złożyć pod nim własnoręczny podpis oraz wpisać imię i nazwisko, posługując się alfabetem łacińskim;
 • okazać ważny dokument podróży. W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu i nie masz możliwości, by go uzyskać, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość (składając wniosek, powinieneś jak najbardziej szczegółowo opisać, dlaczego nie możesz uzyskać dokumentu podróży i wymienić działania, jakie podjąłeś, aby go zdobyć. Możesz być również wezwany, aby przedstawić dokumenty potwierdzające podjęcie tych działań);
 • w przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach) wniosek powinien podpisać cudzoziemiec zamieszkujący w Polsce, a nie członek jego rodziny, dla którego zezwolenie ma być udzielone!

Co należy załączyć do wniosku o legalizację pobytu?

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • fotografie wykonane w odpowiednim formacie,
 • inny dokument, który może potwierdzić informacje zawarte we wniosku oraz przyczynić się do szybkiego rozpatrzenia sprawy.

Artykuł został opracowany na podstawie Pouczenie dla cudzoziemca o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach w sprawach o przedłużenie okresu ważności wydanej wizy lub okresu pobytu objętego tą wizą, udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej zgodnie z Art. 7 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 30.12.2013 r., poz. 1650).

O autorce:

Aleksandra Tarka, studentka Bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz Kryminologii na Wyższej Szkole w Szczytnie.

Zdjęcie: unsplash.com