Skip to main content

Jak nie dostać odmownej decyzji dla karty pobytu na terenie Polski? 5 błędów, których należy unikać!

Profile picture for user Angelina Sielewicz
karta pobytu, błędy

Uzyskanie karty pobytu wymaga niemal mistrzowskiej precyzji ;) Należy bowiem spełnić wymogi m.in. prawa materialnego, proceduralnego i pamiętać o szczegółach… Po lekturze tego artykułu dowiesz się, czego uniknąć przy składaniu wniosku, aby załatwić sprawę jak najszybciej.

tekst: Aleksandra Białowska

Słowem wstępu

Doradzę Ci, jakich błędów unikać przy składaniu wniosku o zezwolenie na pobyt stały. Jeśli któreś z nich już popełniłeś, to napiszę, gdzie warto złożyć odwołanie. W ten sposób zaoszczędzisz czas i nerwy!

Oto 5 podstawowych błędów:

 1. naruszenie prawa materialnego, a prościej: nie spełniłeś wymogów uzyskania zezwolenia na pobyt stały;
 2. naruszenie prawa proceduralnego (nie chodzi o samą treść merytoryczną zezwolenia, a o urząd);
 3. błędna dokumentacja, czyli drobne potknięcia przy składaniu zezwolenia;
 4. wniosek został wypełniony dobrze, ale nie uzupełniono braków;
 5. nowe okoliczności, czyli… zmiana pracy, miejsca zamieszkania itp.

 

 1. Naruszenie prawa materialnego

 • Aby ubiegać się o kartę pobytu, powinieneś być jedną z wymienionych osób, aby ją otrzymać:
 1. dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającym pod jego władzą rodzicielską;
 2. dzieckiem obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą rodzicielską;
 3. osobą o polskim pochodzeniu i zamierzającą osiedlić się na terytorium Polski na stałe;
 4. pozostać w uznawanym przez prawo polskie związku małżeńskim z obywatelem polskim 
 5. czy być ofiarą handlu ludźmi.

UWAGA: 1. Nie wszystkie osoby zostały tu wymienione, przedstawiono je dość ogólnie i zależą od innych regulacji prawnych.

Pobyt stały to nie to samo co pobyt rezydenta długoterminowego UE! Podstawową różnicą jest więź rodzinna. Przy wnioskowaniu o pobyt stały ją masz, przy pobycie rezydenta nie.

Przykład pobytu rezydenta długoterminowego UE: Obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wykonywał na polskim terytorium pracę jako pracownik delegowany przez zagranicznego pracodawcę. Teraz chce zostać w Polsce na dłużej (ubiega się o status rezydenta długoterminowego UE), powinien więc spełniać łącznie 3 warunki:

 1. legalnie i ciągle przebywać w Polsce od 5 lat (przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy);
 2. posiadać źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu
 3. oraz posiadać ubezpieczenia zdrowotne.
 • Najczęstszym problemem wydaje się termin złożenia wniosku.

Wniosek o wydanie karty pobytu należy złożyć co najmniej na 30 dni przed upływem ważności posiadanego dokumentu (zezwolenia na osiedlenie się lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE).

UWAGA: W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty pobytu musisz koniecznie zawiadomić wojewodę wydającego kartę w terminie 3 dni od daty utraty lub uszkodzenia.

 • Ostatnim niemniej ważnym wymogiem jest wykazanie zamiaru stałego pobytu na polskim terytorium.
 1. Naruszenie prawa proceduralnego

Urząd też może popełniać błędy, które mają istotny wpływ na wynik sprawy, a więc:

 1. Nie załatwić jej w terminie, przy czym urząd powinien wskazać:
 1. przyczynę zwłoki,
 2. nowy termin załatwienia sprawy,
 3. pouczenie o prawie do wniesienia ponaglenia.

 

 1. Dotyczące dowodów:

- niezebranie i nierozpatrzenie w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego

bądź

- niezebranie dowodów niezbędnych do merytorycznego rozstrzygnięcia wniosku.

 1. Błędna dokumentacja, czyli:

 • nieaktualne dokumenty (takie jak zaświadczenia bankowe);
 • błędy we wniosku np. literówki, błędne daty;
 • ważność dokumentów, która wygasa przed zakończeniem postępowania administracyjnego (świadectwo ukończenia studiów, umowa o pracę);
 • dokumenty niespełniające wymogów prawnych (zazwyczaj: nie potwierdzono zamiaru stałego osiedlenia się w Polsce).
 1. Wniosek został wypełniony dobrze, ale nie uzupełniono braków

Urząd powinien powiadomić Cię o brakach potrzebnych dokumentów do wydania decyzji pozytywnej albo negatywnej. Jak tylko dowiesz się, co jest jeszcze wymagane, to jak najszybciej uzupełnij braki!

 1. Nowe okoliczności

Jeśli zmieni się Twoja sytuacja, czyli miejsce pracy, zamieszkania, uczelni, a nawet wysokość wynagrodzenia.

Przykład: Właściwy urząd do rozpoznania wniosku o zezwolenie będzie zależał od miejsca zamieszkania.

Podsumowanie

Uzyskasz korzystną decyzję, jeśli dopilnujesz siebie i urzędu 😉 Miej na uwadze, że urząd musi mieć podstawy do korzystnego wydania decyzji. W przypadku negatywnej decyzji nie wszystko jeszcze stracone, ponieważ zawsze masz prawo odwołać się do kierownik lokalnego Wydziału ds. Cudzoziemców.

O autorce:

Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, członek zwyczajny Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA). W szczególności interesuje się prawem podatkowym i ochroną praw człowieka. Chętnie rozwija swoje umiejętności i wiedzę przez pisanie.

Zdjęcie: unsplash.com