Skip to main content

O pobycie w Polsce dla cudzoziemców – 10 pytań i odpowiedzi

Profile picture for user Angelina Sielewicz
cudzoziemcy w Polsce, pytania, FAQ

Kilka pytań chodziło nam po głowie. Ale nie tylko nam. Także naszym Klientom. Może i Ty także je sobie zadajesz? Sprawdź i znajdź błyskawiczną odpowiedź! Jeśli uznasz, że nie wyczerpie ona tematu, skontaktuj się z nami – zapraszamy na konsultację.

Na jak długo otrzymuje się zezwolenie na pobyt w Polsce?

Pobyt czasowy – od 3 miesięcy do 3 lat, natomiast pozostałe formy pobytu na czas nieoznaczony, chodzi tu o: 

 1. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 
 2. pobyt stały, 
 3. tolerowany 
 4. ze względów humanitarnych.

Jak uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy? Jakie dokumenty trzeba przedstawić?

By otrzymać zezwolenie na pobyt, musisz złożyć wniosek w urzędzie wojewódzkim, a wraz z nim odciski palców. To nie wszystko, trzeba jeszcze:

 • wskazać, z jakiego powodu chcesz otrzymać zezwolenie. A może być ich wiele (praca, studia, bycie członkiem rodzin obywateli Polski itp.),
 • zapewnić odpowiednie środki finansowe na czas pobytu,
 • wykazać miejsce zamieszkania na terenie Polski.
 • Jeśli chodzi o dokumenty, należy przedstawić w urzędzie m.in. PIT, umowę o pracę / zlecenie, akty stanu cywilnego: urodzenia, małżeństwa itp.

Pobyt stały a zezwolenie na pobyt długoterminowy rezydenta UE – jakie są między nimi różnice?

Zezwolenie na pobyt stały możesz otrzymać, jeśli posiadasz Kartę Polaka, jesteś repatriantem, jesteś w związku małżeńskim z Polakiem lub posiadasz status uchodźcy.

Aby zostać długoterminowym rezydentem UE, musisz mieszkać w Polsce od 5 lat (wlicza się do tego połowa lat spędzonych na studiach w naszym kraju), wykazać źródło stałego dochodu, posiadać ubezpieczenie zdrowotne oraz dokument potwierdzający prawo do zajmowania lokalu, np. umowę najmu czy akt notarialny potwierdzający własność. 

Jaką ważność ma Karta pobytu?

Karta dla pobytu czasowego – do 3 lat. Karta potwierdzająca zezwolenie na pobyt stały wydawana jest co 10 lat, pobyt rezydenta UE – co 5 lat. Musisz je zatem wymieniać co ten czas, by móc bezproblemowo przekraczać granice. (Tak, dzięki Karcie pobytu nie potrzebujesz już wizy). Ważne! Choć karta traci ważność, Twój pobyt nie – zarówno pobyt stały i rezydenta długoterminowego UE są ważne przez czas nieoznaczony.

Dlaczego lepiej zalegalizować pobyt? Czy można go zalegalizować, gdy przebywa się w Polsce nielegalnie?

Gdy przebywasz w kraju legalnie, przede wszystkim chroni Cię państwo, np. pracodawca nie może nadużywać swojej pozycji, musi traktować Cię fair. 

Ważne! Nawet jeśli przebywasz w Polce nielegalnie, w wielu wypadkach możesz swój pobyt zalegalizować. Możemy załatwić Ci zezwolenie na pobyt czasowy: 

 • jeśli ubiegasz się o status uchodźcy, 
 • gdy jesteś ofiarą handlu ludźmi, 
 • ze względu na konieczność poszanowania życia rodzinnego, 
 • z powodu toczącego się postępowanie w sądzie, 
 • ze względu na Twoje zdrowie. 

Co więcej, raz na kilka lat w Polsce przeprowadzane są abolicje. W tych wszystkich wypadkach możemy Ci pomóc, jeśli chcesz zmienić swój status z nielegalnego pobytu na legalny.

Pobyt nielegalny – co oznacza?

W polskim prawie nie ma definicji nielegalnego pobytu, ale istnieje takie w prawie unijnym. W skrócie pobyt jest nielegalny, jeśli nie masz odpowiednich dokumentów, by przebywać w Polsce, a nawet gdy nie posiadasz odpowiednich środków finansowych lub gdy stwarzasz zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego państwa. 

Czy wiesz, że prawo nie zabrania osobom nielegalnie przebywającym w Polsce do zawarcia związku małżeńskiego z Polakiem?

Repatriacja i Karta Polaka – jakie są między nimi różnice?

Repatriacja dotyczy osób pochodzenia polskiego zamieszkujących teren byłego ZSRR, Kartę Polaka natomiast do 2019 roku mogli otrzymać wszyscy pozostali obywatele dawnych republik radzieckich. (Teraz już każdy!) A to dlatego, że niestety nie uznają one w większości podwójnego obywatelstwa, więc Karta Polaka jest formą wyjścia naprzeciw potrzebom. Karta Polaka potwierdza przynależność do narodu polskiego, ale nie stanowi dokumenty podróży, nie umożliwia przekraczania granic! Daje za to mnóstwo innych benefitów: 

 • można bez zezwolenia podejmować pracę w Polsce, 
 • korzystać z bezpłatnej oświaty,
 • prowadzić dowolną działalność gospodarczą, 
 • można za darmo zwiedzać muzea państwowe,
 • co więcej, jeśli posiadasz Kartę Polaka, możesz zostać zwolniony z opłaty za wizę krajową.

Jakie są najliczniejsze narodowości przybywające do Polski, by zamieszkać tu na stałe lub na dłużej?

Są to Ukraińcy, Białorusi, Niemcy, Wietnamczycy i Rosjanie.

*

Pozostałe pytania i odpowiedzi na temat pobytu cudzoziemców w Polsce znajdziesz w sekcji FAQ na stronie głównej.

Zdjęcie: unsplash.com