Skip to main content

Jak zostać w Polsce? Jakie są pobyty i ich warunki [Część 3. Rezydent długoterminowy UE]

Profile picture for user Angelina Sielewicz
pobyt rezydenta długoterminowego UE

Pobyty stały, czasowy, rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – są to 3 pojęcia, które intuicyjnie rozumiemy. Odnoszą się jednak do innych osób, przedmiotu sprawy czy wymagań formalnych.

tekst: Aleksandra Białowska

Trochę o obywatelu Unii Europejskiej…

Zacznę od najważniejszego: cudzoziemiec a obywatel Unii Europejskiej (dalej UE) to są dwa różne pojęcia. Obywatel UE ma te same prawa co Polak.

Na marginesie działa to też w drugą stronę – w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej mamy te same prawa co obywatele tych państw.

Jakim sposobem? Dzięki prawu Unii Europejskiej. 

Oczywiście to zależy (jeśli chcesz więcej wiedzieć o tym, zapraszam tutaj[1]).

Dlaczego jest to ważne, że się tak rozpisałam o tej UE?

Cudzoziemcem nie jest obywatel UE

Jeśli zajrzałeś do ustawy o cudzoziemcach albo wygooglowałeś i wiesz, że „cudzoziemcem jest każda osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego” (patrz art. 3 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach[2]), zaraz mi zarzucisz, że piszę nieprawdę…

Odsyłam Ciebie do art. 2 tejże ustawy 😉 Jest tam napisane, że nie stosuje się tej ustawy do obywateli państw członkowskich UE i ich rodzin. Oznacza to, że choć intuicyjnie byś powiedział/a, że to są te same pojęcia… to prawo ma swoje definicje i teraz masz na to niezbity dowód.

Aha. Niedługo opowiem również o obywatelstwie unijnym.

Kim jest rezydent długoterminowy Unii Europejskiej?

Rezydentem długoterminowym UE jest cudzoziemiec, ale… z wyjątkami. Jak już wiesz, nie może to być obywatel UE oraz członek jego rodziny.

Do tego nie będzie to członek misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych (oni podlegają pod inne akty prawne – międzynarodowe), członkowie rodzin RP (inna ustawa jest właściwa[3]), a także obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członkowie ich rodzin (tu należy też zajrzeć do Umowy Wystąpienia).

Mając te wszystkie wyjątki za sobą, możemy wreszcie mówić o cudzoziemcu.

Przykład: osoba mająca obywatelstwo ukraińskie

Jakie warunki musi spełniać cudzoziemiec, aby zostać rezydentem długoterminowym Unii Europejskiej?

  1. Być cudzoziemcem (omówiono wyżej)
  2. Posiadać źródło stabilnego i regularnego dochodu

Wojewoda udzieli cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, gdy jego wynagrodzenie nie jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. To obowiązek organu 😉

  1. Posiadać ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli cudzoziemiec znajduje się na terytorium RP, to ma obowiązek posiadać ubezpieczenie zdrowotne (patrz art. 66 ust.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych[4]) lub podróżne ubezpieczenie zdrowotne.

  1. Pobyt cudzoziemca przed złożeniem wniosku musiał był legalny i nieprzerwany przez co najmniej 5 lat
  2. Mieć potwierdzoną znajomość języka polskiego[5]

Dowody: urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, świadectwo ukończenia szkoły / uczelni czy świadectwo ukończenia za granicą szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim.

Spełniasz wymagania? Świetnie! Co więc powinieneś mieć, aby ubiegać się o status rezydenta UE?

  • Wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • Cztery aktualne fotografie (wymiary 35 mm x 45 mm)
  • Dokument potwierdzający tożsamość / dokument podróży – kserokopia (oryginał do wglądu)
  • Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, w którym będziesz przebywał
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 640 zł

oraz opłaty za wydanie karty pobytu 50 zł (25 zł w przypadku osoby poniżej 16 r.ż.)

Po czym musisz zanieść powyższe do właściwego urzędu wojewódzkiego do spraw cudzoziemców (ich listę znajdziesz TUTAJ) nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu

O czymś zapomniałeś? Nie martw się, urząd powinien wezwać Cię do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni 😊

Uwaga!

W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która ukończyła 6. rok życia, wymagana jest jego obecność.

Odmowa udzielenia zezwolenia

Cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, gdy:

1) przebywa na terytorium RP:

a) nielegalnie lub

b) na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium RP i pobytu na tym terytorium wydanej w celu wydania wizy Schengen lub wizy krajowej lub

c) w celu odbycia studiów lub szkolenia zawodowego lub

d) w związku z zamiarem podjęcia lub kontynuowania nauki na terytorium RP lub

e) w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany, azylu lub ochrony czasowej lub

f) w związku z ubieganiem się o udzielenie ochrony międzynarodowej lub udzielenie azylu lub

g) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej lub zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu na terytorium RP lub

h) na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego lub

2) jest pracownikiem delegowanym przez usługodawcę w celu transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcą świadczącym usługi transgraniczne lub

3) jest zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub jest wobec niego stosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju lub

4) odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowany lub

5) przebywa na terytorium RP po tym, jak został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji w tej sprawie, także w przypadku przedłużenia tego terminu lub

6) jest obowiązany opuścić terytorium RP lub

7) przebywa poza granicami RP

8) przy składaniu wniosku o udzielenie mu tego zezwolenia albo w terminie, o którym mowa w art. 219 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach, nie złożył odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE wygasa z mocy prawa z dniem nabycia obywatelstwa polskiego.

O autorce: 

Od jesienie 2021 roku studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, członek zwyczajny Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA). W szczególności interesuje się prawem podatkowym i ochroną praw człowieka. Chętnie rozwija swoje umiejętności i wiedzę przez pisanie.

Zdjęcie: unsplash.com

Przypisy:

[1] https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/types-eu-law_pl

[2] Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 35 z późn. zm.).

[3] Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 293 z późn. zm.).

[4] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).

[5] Ciekawostka: ta przesłanka budzi kontrowersje. Krytycy uważają, że to powinno być wymagane przy pobycie stałym. Druga strona odpowiada się za tym jako ułatwieniem asymilacji na terytorium RP.